VĂN BẢN TỈNH NHÀ

THÔNG BÁO V/v mở Đại Giới ĐànTâm Hoà VIII – năm 2017

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỈNH TÂY NINH                                                                                         Độclập – Tự do – Hạnhphúc

                 BAN TRỊ SỰ                                                                                                         ……………..
             SỐ:         / TB/ BTS                                                                                                
 

                                                                                                                         Tây Ninh,ngày  15   tháng  08   năm 2017

 

 
 

THÔNG BÁO

V/v mở Đại Giới ĐànTâm Hoà VIII – năm 2017

 

Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo:
Căn cứ công văn số: 449/ CV. HĐTS, ngày 09/ 08/ 2017 của Hội ĐồngTrị Sự Trung Ương GHPGVN và công văn số: 2104/ UBND-DT, ngày 10/ 08/ 2017 của Uỷ Ban Dân Nhân Tỉnh Tây Ninh V/v chấp thuận cho Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại Giới Đàn Tâm Hoà VIII năm 2017 tại chùa Linh Sơn Phước Trung và Chùa Long Châu PhướcTrung - P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh ( Núi Tây Ninh).
Thời gian: 04 ngày, từ 28 – 31/ 10/ 2017 ( nhằm ngày 09 – 12/ 09/ ĐinhDậu)
Địa điểm: Giới  đànTăng tại Chùa Linh Sơn Phước Trung( Núi bàTây Ninh)
                  Giới đàn Ni tại Chùa Long Châu Phước Trung( Núi bàTây Ninh)
Giới Tử có mặt vào lúc 8 giờ  ngày 28/ 10/ 2017 ( 12/ 09 Đinh Dậu) tại Chùa Linh Sơn Phước Trung ( Tăng) và   chùa Long Châu Phước Trung ( Ni), để nhận phù hiệu, điểm danh, buổi chiều thi viết.
Phát và nhận Hồ sơ: Hồ sơ thọ giới  và tài liệu câu hỏi ,  Giới Tử tải trên trangWeb: phatgiaotayninh.vn hoặc liên hệ tại Van Ban Trị Sự Phật giáoTỉnhTây Ninh - Chùa Hiệp Long, Số 098, Hoàng Lê Kha, Kp4, F3, TP Tây Ninh, Tây Ninh. ĐT: 0276 3824512.
 
Thời gian: nộp Hồ sơ kể từ ngày ra thông báo cho đến ngày 01/ 10/ 2017 là hết hạn.
Căn cứ theoNội Quy Tăng Sự Trung Ương GHPGVN, Điều 34 và điều 35 qui định cho các giới tử thọ giới như sau :
           -         Điều 34 : Giới tử được tuyển chọn thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni phải có đủ các điều kiện sau :
-         Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi ( tính theo khai sinh)
-         Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-         Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
-         Đã thọ giới Sa Di và Thức Xoa ma Na ( Ni ) ít nhất là 02 năm.
-   Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học hoặc tương đương đối với tuổi đời dưới 30.
-         Trúng tuyển kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
 

          -         Điều 35 :

 

         a.     Giới tử được tuyển chọn là giới tử thọ giới Sa Di và Sa Di Ni phải đủ các tiêu chuẩn.
-         Tuổi từ 16 đến 60 tuổi tính theo khai sinh
-         Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-         Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
-         Đã xuất gia ở chùa ít nhất là 02 năm  tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.
-         Cótrình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với tuổi đời dưới 30 tuổi.
-         Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
-         Phải trúng tuyển kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.
    b. Được tuyển chọn giới tử thọ giới thức Xoa ma Na phải đủ các tiêu chuẩn :
-         Tuổitừ 18 trở ên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh.
-         Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.
-         Cá căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
-         Đã thọ giới Sa Di Ni ít nhấtlà 02 năm.
-         Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với tuổi đời dưới 30 tuổi.
-         Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái.
  c. Đối với  người xuất gia tuổi đời trên 60 tuổi, chỉ được thọ Sa Di và Sa Di Ni, hoặc Bồ  Tát Giới.
Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Tâm Hòa VIII thông báo để giới tử được biết và đăng ký tham dự.
 

 
 
                                                                                                                  TM. BAN TRỊ SỰ

                                                                                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                                                                                                                   TỈNH TÂY NINH

                                                                                                                    TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                                                                   đãký

 

                                                                                                                  
                                                                                                                         HT. THÍCH NIỆM THỚI

 

     

THÔNG BÁO V/v mở Đại Giới ĐànTâm Hoà VIII – năm 2017